Wydarzenia

Sekcja do spraw Edukacji Informatycznej Polskiego Towarzystwa Informatycznego

Polskie Towarzystwo Informatyczne stara się mieć wpływ na jakość edukacji w Polsce przez zabieranie głosu w istotnych dla edukacji sprawach, opiniowanie ważnych dokumentów, organizowanie konferencji, konkursów i innych wydarzeń edukacyjnych.

Na spotkaniu 13 października 2012 Zarząd Główny podjął uchwałę nr 088/XI/12 w sprawie powołania Sekcji PTI ds. Edukacji Informatycznej. Pełny tekst Uchwały ZG wraz z zakresem merytorycznej działalności Sekcji jest zamieszczony na stronie www.pti.org.pl.

Koordynacja działań związanych z organizacja sekcji zajęła się kol. Anna Beata Kwiatkowska – Prezes Oddziału Kujawsko-Pomorskiego. 4 grudnia 2012 roku ukonstytuował się Zarząd Sekcji ds. Edukacji Informatycznej PTI w składzie:

  • Anna Beata Kwiatkowska – Przewodnicząca Sekcji
  • Hanna Mazur – Wiceprzewodnicząca Sekcji
   Odpowiedzialna za reprezentowanie wszystkich interesów Sekcji w zastępstwie Przewodniczącej.
  • Tomasz Klasa – Sekretarz Sekcji
   Odpowiedzialny za dokumentację Sekcji, sprawy oficjalnych komunikatów i czuwanie nad stroną Sekcji.
  • Dariusz Stachecki
   Odpowiedzialny za prowadzenie spraw związanych z projektem ’Cyfrowa Szkoła’.
    
 • Piotr Bała
  Odpowiedzialny za prowadzenie sprawy związanych z KRK, opiniowanie dokumentów i kontakt uniwersytet-szkoły-biznes.
 • Wojciech Kulik
  Odpowiedzialny za prowadzenie spraw związanych z edukacją w kontekście ECDL.
 • Elżbieta Bowdur
  Organizatorka Zespołu ds. Edukacji Informatycznej w szkołach podstawowych.
 • Piotr Kolniak
  Organizator Zespołu ds. kształcenia zawodowego informatyków.
 • Alicja Pituła
  Organizatorka Zespołu ds. e-learningu.
 • Anna Michalczyk
  Organizatorka Zespołu ds. przygotowania informatycznego nauczycieli przedmiotów informatycznych.
 • Zdzisław Babicz
  Organizator Zespołu ds. przygotowania wszystkich nauczycieli w zakresie stosowania nowoczesnej technologii.

Obecnie Sekcja ds. Edukacji Informatycznej liczy 68 członków. W sekcji Oddział Pomorski reprezentują kol. Anna Michalczyk, pracownik Wyższej Szkoły Informatyki I Ekonomii TWP w Olsztynie oraz kol. Hanna Pikus, wykładowca na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Z Oddziału Pomorskiego w Zarządzie Sekcji jest kol. Anna Michalczyk z Koła Warmińsko-Mazurskiego.

W styczniu tego roku ruszyła strona Sekcji ds. Edukacji Informatycznej PTI. Można ją znaleźć pod adresem pti-edu.pti.org. Sekcja jest otwarta na nowych członków i osoby chętne do wypowiadania się na tematy edukacji.

Autor: Hanna Pikus