Izba Rzeczoznawców PTI

expert

Izba Rzeczoznawców PTI wspiera różne przedsięwzięcia informatyczne (państwowe, samorządowe, organizacji pożytku publicznego, firm komercyjnych i osób fizycznych) profesjonalną wiedzą i doświadczeniem środowiska informatycznego, zrzeszonego w Polskim Towarzystwie Informatycznym, w celu osiągania przez te podmioty korzyści własnych i ogólnospołecznych związanych ze stosowaniem nowoczesnych technologii i metod teleinformatycznych

 

Strona internetowa Izby Rzeczoznawców

Cel
Celem Izby Rzeczoznawców jest wykonywanie ekspertyz, wydawanie opinii i opracowywanie recenzji w dziedzinie teleinformatyki. Dyrektorem Izby Rzeczoznawców PTI jest Tomasz Szatkowski.

Sposób działania
Izba Rzeczoznawców realizuje swoją misję poprzez profesjonalne wykonywanie opinii i ekspertyz w zakresie informatyki i telekomunikacji, realizowanych na zlecenie zainteresowanych podmiotów lub z własnej inicjatywy w celu ich odpłatnego udostępniania w szerszym zakresie.

Podstawy działania Izby Rzeczoznawców

 • Izba Rzeczoznawców działa na podstawie Statutu PTI i Regulaminu.
 • Członkami Izby Rzeczoznawców są członkowie PTI wpisani na listę rzeczoznawców PTI.

Nadzór i kierownictwo Izby Rzeczoznawców PTI

 • Izbą Rzeczoznawców kieruje Dyrektor, którego bezpośrednim przełożonym jest Dyrektor Generalny PTI.
 • Dyrektora oraz członków Izby Rzeczoznawców powołuje i odwołuje Zarząd Główny PTI. W przypadku niepowołania Dyrektora jego kompetencje wykonuje Dyrektor Generalny PTI.

Dyrektor Izby Rzeczoznawców PTI Dyrektor Izby Rzeczoznawców zarządza jej działalnością, a w szczególności:

 • przyjmuje i akceptuje zlecenia do realizacji, przygotowuje umowy do podpisu przez osoby uprawnione z mocy zapisów Statutu PTI lub osobiście podpisuje zgodnie z zakresem pełnomocnictw udzielonych przez władze PTI,
 • do realizacji otrzymanego zlecenia przydziela rzeczoznawcę lub organizuje zespół rzeczoznawców,
 • do oceny jakości wykonania zlecenia wyznacza recenzenta spośród członków Izby Rzeczoznawców,
 • w przypadku zespołu rzeczoznawców wyznacza jego kierownika i w porozumieniu z nim ustala członków zespołu,
 • sprawuje nadzór nad prawidłową realizacją zleceń,
 • sprawuje nadzór nad dokumentacją i opracowaniami Izby Rzeczoznawców przeznaczonych do użytku wewnętrznego PTI,
 • prowadzi ewidencję rzeczoznawców oraz przygotowuje wnioski o wpis na listę rzeczoznawców lub skreślenie z listy i przedkłada je Zarządowi Głównemu PTI po uprzednim uzyskaniu opinii Komisji Zarządu Głównego PTI ds. Członkowskich,
 • prowadzi działalność informacyjną, promocyjną i marketingową osobiście lub wspólnie z wybranymi rzeczoznawcami,
 • przygotowuje plany działania i budżet Izby Rzeczoznawców oraz przedkłada je do akceptacji Zarządowi Głównemu PTI,
 • odpowiada za wynik finansowy Izby Rzeczoznawców i przygotowuje raz na kwartał sprawozdanie dla Zarządu Głównego PTI.

Zasady powołania rzeczoznawców PTI Rzeczoznawcą PTI może zostać każdy członek PTI, który:

 • ukończył studia wyższe i uzyskał stopień zawodowy lub stopień (tytuł) naukowy,
 • uzyskał pozytywną opinię od dwóch wprowadzających, którymi mogą być rzeczoznawcy PTI, członkowie Zarządu Głównego PTI lub Zarządu Oddziału PTI, do którego należy kandydat,
 • ma co najmniej 5-letni udokumentowany staż pracy w specjalności, w której deklaruje działalność jako rzeczoznawca,
 • ma nienaganną opinię zawodową.

Kandydaci na rzeczoznawców PTI składają na ręce Dyrektora Izby Rzeczoznawców deklarację akceptacji treści niniejszego Regulaminu i rozporządzeń Izby Rzeczoznawców, zwaną Kartą Rzeczoznawcy PTI, która zawiera następujące dane:

 • dane personalne wymagane w umowach cywilno-prawnych, dane adresowe i kontaktowe,
 • informacje o wykształceniu, zdobytych stopniach i tytułach naukowych oraz zawodowych,
 • informacje o przebiegu kariery zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc pracy w okresie ostatnich trzech lat, wraz ze zobowiązaniem się do bieżącego powiadamiania o zmianach,
 • dobrowolnie – wykaz firm i instytucji, z którymi, w okresie ostatnich trzech lat od złożenia deklaracji, łączyły rzeczoznawcę powiązania formalne lub kapitałowe (np. zasiadał w radach nadzorczych lub realizował prace zlecone) mogące mieć wpływ na niespełnienie reguły bezstronności rzeczoznawcy,
 • wykaz specjalności, w których kandydat działał zawodowo – według klasyfikacji Izby Rzeczoznawców PTI, dodatkowe specjalności wraz z krótką opisową charakterystyką, dodatkowe certyfikaty i uprawnienia zawodowe, które mają związek z działaniami Izby Rzeczoznawców oraz terminy ich ważności,
 • dostępność kandydata i możliwość świadczenia usług na rzecz Izby poza miejscem swego zamieszkania.

Wpisu na listę rzeczoznawców dokonuje Zarząd Główny PTI. Zasady odwołania rzeczoznawców PTI Skreślenie z listy rzeczoznawców PTI dokonuje Zarząd Główny PTI w następujących przypadkach:

 • na własną prośbę rzeczoznawcy,
 • po ustaniu członkostwa rzeczoznawcy w PTI,
 • po prawomocnym wyroku sądu orzekającym utratę praw publicznych,
 • w przypadku rażącego naruszenia przez rzeczoznawcę niniejszego Regulaminu.

Rzeczoznawca ma prawo odwołać się od decyzji Zarządu Głównego PTI o skreśleniu z listy do Walnego Zjazdu Delegatów PTI. Skreślenie rzeczoznawcy z listy rzeczoznawców PTI zobowiązuje go do zwrotu pieczęci rzeczoznawcy i wszelkich materiałów związanych z Izbą Rzeczoznawców w terminie 14 dni od powiadomienia o skreśleniu. Prawa rzeczoznawcy PTI Rzeczoznawcom wpisanym na listę rzeczoznawców PTI przysługuje prawo do:

 • korzystania z tytułu „Rzeczoznawca PTI” na zasadach określonych w Regulaminie,
 • posiadania i używania pieczęci rzeczoznawcy PTI na zasadach określonych Regulaminem.

Obowiązki rzeczoznawcy PTI Rzeczoznawca PTI jest zobowiązany do:

 • dbania o dobre imię rzeczoznawcy PTI i rozwój Izby Rzeczoznawców PTI,
 • sumiennego i profesjonalnego realizowania prac eksperckich,
 • informowania Dyrektora Izby Rzeczoznawców PTI o istotnych zmianach własnych danych zawartych w Karcie Rzeczoznawcy.

Podstawy działania rzeczoznawców PTI Podstawa wykonania opinii z użyciem tytułu „Rzeczoznawca PTI”

 • Wykonanie przez rzeczoznawcę PTI opinii lub ekspertyzy następuje wyłącznie na podstawie zlecenia Izby Rzeczoznawców w oparciu o umowę zawartą z PTI.
 • Opinie i ekspertyzy wykonane na zlecenie Izby Rzeczoznawców wymagają formy i układu treści według wzorów przyjętych w Izbie Rzeczoznawców oraz muszą być podpisane przez autora (autorów) z podaniem numeru ewidencyjnego rzeczoznawcy (numerów ewidencyjnych rzeczoznawców) PTI i ostemplowane imienną pieczęcią (imiennymi pieczęciami) „Rzeczoznawca PTI”.

Zasady wyznaczania rzeczoznawcy PTI do realizacji zleceń Wyznaczenie rzeczoznawcy do realizacji zlecenia następuje poprzez decyzję Dyrektora Izby Rzeczoznawców w porozumieniu z zainteresowanym. Rzeczoznawca wydając opinię musi uwzględnić:

 • aktualny stan wiedzy informatycznej,
 • obowiązujące normy techniczne i przepisy ekonomiczno-prawne,
 • powszechnie stosowane standardy i metody.

Podstawowe zasady etyczne obowiązujące rzeczoznawców PTI i gwarancje ochrony interesów klientów Izby Rzeczoznawców PTIGwarancja bezstronności rzeczoznawcy

 • Przed wykonaniem opinii rzeczoznawca jest zobowiązany do ujawnienia okoliczności, które mogłyby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności.
 • Brak ujawnienia okoliczności, co do bezstronności, w szczególności powiązań kapitałowych, formalno-prawnych lub rodzinnych z osobami fizycznymi lub prawnymi występującymi w przedmiocie realizowanego zlecenia na wykonanie ekspertyzy, opinii lub recenzji, jest naruszeniem przez rzeczoznawcę Regulaminu.
 • Każda opinia jest poddawana recenzji wewnętrznej zgodnie z procedurą określoną Regulaminem.

Odpowiedzialność rzeczoznawcy Rzeczoznawca jest zobowiązany do wykonania powierzonej mu opinii lub jej części samodzielnie, przy czym:

 • za treść opinii samodzielnej odpowiada rzeczoznawca, który ją wykonał,
 • za treść opinii wykonanej przez zespół rzeczoznawców odpowiadają solidarnie wszyscy członkowie zespołu, a w sytuacjach spornych stanowisko zespołu reprezentuje jego kierownik.

Gwarancja poufności

 • Rzeczoznawca jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, które zostały oznaczone przez zleceniodawcę jako niejawne, chyba że z mocy przepisów prawa jest zobowiązany do ich ujawnienia.
 • Za prawidłową organizację i przebieg procesu opiniotwórczego odpowiada Dyrektor Izby Rzeczoznawców, na którym ciąży obowiązek zachowania tajemnicy wszelkich informacji, które zostały oznaczone przez zleceniodawcę jako niejawne.

Zasady posługiwania się pieczęcią „Rzeczoznawca PTI”

 • Odcisk pieczęci rzeczoznawcy PTI jest potwierdzeniem, że ekspertyza, opinia lub recenzja została wykonana zgodnie z zasadami wynikającymi z niniejszego Regulaminu.
 • Pieczęć rzeczoznawcy PTI jest własnością PTI i służy do oznaczania opinii, ekspertyz, opracowań i innych prac wykonywanych przez rzeczoznawcę PTI na podstawie zlecenia Izby Rzeczoznawców z zastrzeżeniem ustępu 3 niniejszego paragrafu.
 • Dyrektor Izby Rzeczoznawców może wyrazić zgodę na użycie pieczęci rzeczoznawcy PTI na innych dokumentach ściśle związanych z realizacją zlecenia Izby Rzeczoznawców.
 • Rzeczoznawca jest zobowiązany potwierdzić odbiór pieczęci rzeczoznawcy własnoręcznym podpisem.

Zasady wykonywania opinii rzeczoznawcy PTI Formalna zawartość opinii Opinia wydana przez rzeczoznawcę powinna zawierać:

 • imię, nazwisko, stopień i tytuł naukowy,
 • datę wydania opinii,
 • opis wykorzystywanych dokumentów zleceniodawcy,
 • sprawozdanie z przeprowadzonych czynności i spostrzeżeń oraz oparte na nich wnioski,
 • odcisk pieczęci i podpis rzeczoznawcy.

Dyrektor Izby Rzeczoznawców może określić szczegółową zawartość opinii, instrukcje dotyczące sposobu ich wykonywania oraz szatę graficzną. Recenzja wewnętrzna Opinia przed przekazaniem jej klientowi jest poddawana recenzji wewnętrznej przez innego rzeczoznawcę. Recenzent wewnętrzny może zaproponować:

 • przyjęcie opinii bez zmian,
 • ponowne sporządzenie opinii,
 • wprowadzenie zmian do opinii.

Recenzja jest przekazywana Dyrektorowi Izby Rzeczoznawców, który przekazuje ją autorowi opinii. Od recenzji wewnętrznej można odstąpić za zgodą zamawiającego, jeśli:

 • opinia dotyczy sprawy o niewielkiej wartości lub nieskomplikowanej,
 • powołanie recenzenta byłoby sprzeczne z zasadami zachowania tajemnicy.

Tryb odwołania się od decyzji recenzenta W przypadku, gdy autor opinii nie zgadza się ze zmianami proponowanymi przez recenzenta, Dyrektor Izby Rzeczoznawców powołuje drugiego recenzenta, którego zdanie jest ostateczne. Przekazanie opinii klientowi

 • Rzeczoznawca lub kierownik zespołu rzeczoznawców przekazuje wykonaną opinię Dyrektorowi Izby Rzeczoznawców, który zapewnia jej dostarczenie klientowi za pokwitowaniem.
 • Umowa pomiędzy klientem a PTI może określać inny tryb przekazania opinii. W takim przypadku rzeczoznawca lub kierownik zespołu rzeczoznawców musi być powiadomiony przez Dyrektora Izby Rzeczoznawców o szczegółach procedury przekazania opinii.

Działalność Izby Rzeczoznawców obejmuje specjalności zgodne z EUCIP (European Certification of Informatics Professionals)P. Planowanie

 • P.1 Zarządzanie systemami informatycznymi
 • P.2 Ekonomika IT
 • P.3 Internet i nowa ekonomia
 • P.4 Zarządzanie projektami informatycznymi
 • P.5 Prezentacje i techniki komunikacji
 • P.6 Prawne i etyczne aspekty IT

I. Implementacja systemów informatycznych

 • I.1 Projektowanie i implementacja systemów informatycznych
 • I.2 Zarządzanie danymi i bazy danych
 • I.3 Programowanie
 • I.4 Interfejs użytkownika
 • I.5 Projektowanie i implementacja systemów www

E. Eksploatacja systemów informatycznych

 • E.1 Architektura systemów informatycznych
 • E.2 Systemy operacyjne
 • E.3 Sieci komputerowe i teleinformatyczne
 • E.4 Usługi w sieciach komputerowych
 • E.5 Systemy mobilne
 • E.6 Zarządzanie sieciami
 • E.7 Wdrażanie i eksploatacja systemów informatycznych

W celu skorzystania z wiedzy rzeczoznawców PTI prosimy o wypełnienie formularza, w którym prosimy o krótkie opisanie zagadnienia, którego ma dotyczyć ekspertyza lub opinia rzeczoznawcy PTI i podanie swoich danych kontaktowych. Można również (zamiast wypełniania formularza) wysłać e-mail na adres info@pti.gda.pl. Nasz przedstawiciel skontaktuje się z Państwem.

Dodaj komentarz