KKIO 2010 – XII Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania

Już po raz drugi Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania odbędzie się w Trójmieście. Hasłem przewodnim KKIO ’2010 jest:

Inżynieria oprogramowania w procesach integracji systemów informatycznych

Bieżące wymagania rynku informatycznego wskazują na potrzebę silnego wsparcia procesów integracji systemów informatycznych wiedzą i doświadczeniem specjalistów z  zakresu inżynierii oprogramowania. Planując organizację konferencji KKIO’2010 organizatorzy starają się wyjść naprzeciw tym wymaganiom traktując, że powinna ona stanowić forum wymiany wiedzy i doświadczeń w tym zakresie. Przyjmują także, aby w trakcie konferencji problematykę integracji systemów rozpatrywać zarówno z punktu widzenia potrzeby budowy architektur korporacyjnych (ang. Enterprise Architecture), jak też możliwości ich implementacji  z  wykorzystaniem podejścia SOA (ang. Service Oriented Architecture). Dlatego też prezentacja metod i   narzędzi inżynierii oprogramowania wspierających wytwarzanie architektur systemów jak i ich implementacji jest oczekiwana przez organizatorów konferencji. Oczekiwana jest także prezentacja stanu wiedzy przedstawicieli przedsiębiorstw i jednostek administracji państwowej na temat możliwości stosowania architektur korporacyjnych. Stąd też konferencja KKIO ’2010, podobnie jak poprzednie, powinna stanowić płaszczyznę współpracy obu środowisk: naukowego i biznesowego. Organizatorzy zakładają, że wyniki konferencji powinny wpłynąć na popularyzację kompleksowych rozwiązań usprawniających procesy integracji systemów informatycznych.

Zapraszamy do Trójmiasta w dniach od 27 do 29 września 2010.

Termin i miejsce

27-29 września 2010
Trójmiasto

Organizatorzy

 • Polskie Towarzystwo Informatyczne, Oddział Pomorski
 • Zakład Zarządzania Technologiami Informatycznymi, Politechnika Gdańska
 • Katedra Inżynierii Oprogramowania, Politechnika Gdańska
 • Katedra Informatyki i Automatyki, Politechnika Rzeszowska

O Konferencji

Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania jest organizowana corocznie, od roku 1999 stanowiąc główną platformę spotkań i dyskusji środowisk badawczych, edukacyjnych oraz przemysłowych, zainteresowanych problemami wytwarzania i eksploatacji oprogramowania. Ideą każdej edycji konferencji jest identyfikacja aktualnych problemów pojawiających się w świecie inżynierii oprogramowania oraz określenie wspólnego mianownika w ich rozumieniu, a także ustalenie przyszłych kierunków rozwoju tej nauki. Istotną cechą konferencji jest tworzenie nowych kontaktów w obrębie świata naukowego i biznesowego.

Uczestnicy

Konferencja adresowana jest do wszystkich zainteresowanych inżynierią oprogramowania.
W szczególności zapraszamy do udziału:

 • Kadrę kierowniczą odpowiedzialną za informatyzację przedsiębiorstw,
 • Kierowników projektów,
 • Analityków systemowych,
 • Ekspertów dziedzinowych – uczestników przedsięwzięć informatycznych,
 • Uczestników wdrożeń systemów informatycznych,
 • Osoby nadzorujące przedsięwzięcia po stronie inwestora,
 • Osoby odpowiedzialne za szkolenia w zakresie inżynierii oprogramowania,
 • Pracowników naukowych i dydaktycznych zajmujących się inżynierią oprogramowania,
 • Projektantów oprogramowania i programistów,
 • Specjalistów od zapewniania jakości i testowania,
 • Studentów ostatnich lat studiów informatycznych.

Struktura Konferencji

Konferencja potrwa trzy dni. Pierwszego dnia odbędą się sesje warsztatowe, natomiast dwa kolejne dni złożone będą z części szkoleniowych oraz obrad plenarnych. Obrady prowadzone będą w formie sesji referatów, sesji plakatowych oraz dyskusji panelowych. W ramach obrad wybitni specjaliści z dziedziny oprogramowania o międzynarodowym autorytecie wygłoszą swoje prelekcje.

Ważne Terminy

2010 rok

 • 28 luty – wstępne zgłoszenie uczestnictwa
 • 15 marzec – nadesłanie referatu
 • 30 kwiecień – informacja o przyjęciu referatu
 • 30 maj – nadesłanie ostatecznej wersji referatu
 • 30 czerwiec – wniesienie opłaty konferencyjnej
 • 10 wrzesień – szczegółowy program konferencji
 • 27–29 wrzesień – konferencja KKIO’2010

Przygotowanie Referatów

W najbliższym czasie opracowane zostaną i upublicznione na stronach internetowych konferencji zasady dotyczące formatowania zgłaszanych referatów. Referaty ocenione zostaną przez minimum dwóch niezależnych recenzentów. Najlepsze prace zostaną opublikowane w czasopismach z Listy Filadelfijskiej.

Materiały Konferencyjne

Przyjęte referaty zostaną zebrane i opublikowane przez Wydawnictwa Naukowo Techniczne w formie książki. Książka ta zostanie dołączona do materiałów konferencyjnych, które otrzymają uczestnicy konferencji.

Komitet Programowy

Do Komitetu Programowego zaproszeni zostali przedstawiciele świata nauki oraz biznesu. Komitetowi przewodniczy prof. Cezary Orłowski.

Komitet Organizacyjny

 • Grzegorz Borowski (PTI Oddział Pomorski)
 • Marek Chwal (PTI Oddział Pomorski)
 • Wojciech Kiedrowski (PTI Oddział Pomorski)
 • Mirosław Kowalewski (PTI Oddział Pomorski)
 • Paweł Madej (Politechnika Gdańska)
 • Sławomir Samolej (Politechnika Rzeszowska)
 • Łukasz Szczygielski (Politechnika Gdańska)
 • Artur Ziółkowski (Politechnika Gdańska) – przewodniczący

Sekretariat

Zakład Zarządzania Technologiami Informatycznymi
Politechnika Gdańska
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
Gmach Główny, skrzydło B, pokój 817

 • tel.: (058) 347 24 55
 • faks: (058) 348 60 24
Autor: PTI