Wydarzenia

II Walne Zgromadzenie Członków PTI OP odbyło się

Walne Zgromadzenie Członków Pomorskiego Oddziału PTI odbyło się 10 kwietnia 2008 roku o godz. 17.00 w Hotelu Hanza w Gdańsku przy ul. Tokarskiej 6.
Zgromadzenie rozpoczął Kol. Wojciech Kiedrowski. Przywitał specjalnego gościa – prof. Andrzeja Marciniaka oraz przedstawił porządek obrad. Obecni członkowie wybrali W. Kiedrowskiego na przewodniczącego zgromadzenia. Następnie została powołana Komisja Mandatowa w składzie:

 1. Justyna Szopińska – Przewodnicząca Komisji
 2. Małgorzata Skrzeszewska
 3. Marcin Lubiński

Wojciech Kiedrowski zaprezentował wyniki pracy PTI OP z okresu minionej kadencji Zarządu. W trakcie tej prezentacji Kol. Alicja Myszor dokonała również prezentacji działań w programie ECDL nad którym patronat sprawuje PTI.
Kol. Piotr Pieczulis sprawnie zreferował działalność Komisji Rewizyjnej PTI OP oraz złożył wniosek o udzielenie absolutorium obecnemu Zarządowi PTI OP.
Kol. Alicja Myszor przedstawiła działalność Sądu Koleżeńskiego i również złożyła wniosek o udzielenie absolutorium obecnemu Zarządowi PTI OP.
Członkowie oddziału złożyli podziękowania za działalność ustępującym członkom Zarządu PTI OP.
Przeprowadzono głosowanie nad udzieleniem absolutorium obecnemu Zarządowi. Absolutorium zostało udzielone jednogłośnie.
Następnie Walne w jawnym głosowaniu odwołało dotychczasowe władze PTI OP.
Kolejnym punktem zgromadzenia było wystąpienie Prezesa Zarządu PTI, prof. Andrzeja Marciniaka. Przedstawił on całokształt działalności Zarządu PTI. Mówił m.in. o propozycji nadania tytułu Honorowego Członka PTI Kol. Alicji Myszor. W związku z tym Walne podjęło uchwałę o poparciu przez PTI OP kandydatury Alicji Myszor na Honorowego Członka PTI.
Na wniosek ustępującego Zarządu PTI OP podjęto także uchwałę w sprawie zmiany ilości osób wchodzących w skład nowych władz PTI OP:

 • Zarząd – 5 osób
 • Komisja Rewizyjna – 3 osoby
 • Sąd Koleżeński – 3 osóby.

Wniosek przyjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
Następnie przeprowadzono wybory Prezesa Oddziału Pomorskiego PTI i członków Zarządu PTI OP.
W wyniku wyborów tajnych wybrano:

 1. Mirosław Kowalewski – Prezes Zarządu PTI OP
 2. Wojciech Kiedrowski – Wiceprezes Zarządu PTI OP
 3. Piotr Falc – Sekretarz Zarządu PTI OP
 4. Cezary Orłowski – Członek Zarządu PTI OP
 5. Grzegorz Borowski – Członek Zarządu PTI OP

Do Komisji Rewizyjnej PTI OP wybrano następujące osoby:

 1. Piotr Pieczulis – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej PTI OP
 2. Lidia Rutkowska – Członek Komisji Rewizyjnej PTI OP
 3. Robert Krasiński – Członek Komisji Rewizyjnej PTI OP

a do Sądu Koleżeńskiego PTI OP wybrano następujące osoby:

 1. Alicja Myszor – Przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego PTI OP
 2. Hanna Pikus – Członek Sądu Koleżeńskiego PTI OP
 3. Jarosław Kuliński – Członek Sądu Koleżeńskiego PTI OP

Kol. Cezary Orłowski zaprezentował przedsięwzięcie realizowane przez Oddział Pomorski PTI w roku 2008 – konferencję „IT and Knowledge Management” (która odbyła się w dniach 17-18 kwietnia 2008 r.) a Kol. Grzegorz Borowski zaprezentował konferencję „infoShare 2008” (która odbyła się w dniach 14-15 maja 2008 r.).
Przeprowadzono też wybory delegatów na Walny Zjazd Delegatów PTI, który odbędzie się w dniu 31 maja 2008 r.
Naszymi przedstawicielami będą:

 1. Jarosław Kuliński
 2. Wojciech Kiedrowski
 3. Piotr Falc
 4. Cezary Orłowski
 5. Grzegorz Borowski
 6. Alicja Myszor
 7. Bartosz Małkowski
 8. Tomasz Pawul
 9. Piotr Pieczulis
 10. Jolanta Sala
 11. Andrzej Majewski
 12. Lidia Rutkowska

Kol. Mirosław Kowalewski podziękował za wybór na Prezesa Pomorskiego Oddziału PTI.
Ustalono konieczność aktualizacji adresów e-mail listy dyskusyjnej PTI OP poprzez wysłanie zapytania na konta prywatne członków.
Spotkanie zakończyło się ok. godz 20:40.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które przygotowywały Walne!

Relacja fotograficzna z Walnego.

Autor: Mirosław Kowalewski