Wydarzenia

X Zjazd delegatów Polskiego Towarzystwa Informatycznego – wybrano nowe władze PTI

W dniach 27-28 maja 2011 r. odbył się w Warszawie X Zjazd delegatów Polskiego Towarzystwa Informatycznego. W jego trakcie wybrano nowe władze PTI.

Prezesem PTI XI kadencji został prof. dr hab. inż. Marian Noga. Uzyskał już w pierwszym głosowaniu 52 głosy spośród 83 głosów ważnych. Prof. dr hab. inż. Marian Noga jest profesorem w Katedrze Automatyki Napędu i Urządzeń Przemysłowych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Jest zastępcą przewodniczącego Komisji Geoinformatyki w Wydziale IV Przyrodniczym Polskiej Akademii Umiejętności.

X Zjazd PTI dokonał wyboru 15-osobowego Zarządu Głównego PTI, 5-osobowej Głównej Komisji Rewizyjnej oraz 5-osobowego Główny Sąd Koleżeńskiego.

Zarząd Główny PTI:

 • Barbara Królikowska – wiceprezes ds. naukowych
 • Beata Ostrowska – wiceprezes ds. finansowych
 • Janusz Dorożyński – wiceprezes ds. strategii
 • Marek Hołyński – wiceprezes ds. PR

Członkowie Zarządu Głównego:

 • Beata Chodacka
 • Anna Beata Kwiatkowska
 • Anna Ostaszewska
 • Grzegorz Kruk
 • Wojciech Kulik
 • Andrzej Majewski
 • Adam Mizerski
 • Jerzy Nowak
 • Marcin Paprzycki
 • Zenon Sosnowski
 • Janusz Żmudziński

Główna Komisja Rewizyjna PTI:

 • Wiesław Paluszyński – przewodniczący
 • Bogusław Machowski – wiceprzewodniczący
 • Ewa Mizerska – sekretarz
 • Ewa Szymala
 • Piotr Walczak

Główny Sąd Koleżeński PTI:

 • Jarosław Deminet – przewodniczący
 • Jerzy Ludwichowski – wiceprzewodniczący
 • Stanisław Jaskólski – wiceprzewodniczący
 • Wojciech Głazek
 • Marek Valenta

X Zjazd PTI na swym posiedzeniu w dniu 28 maja 2011 r. wybrał także nowy organ – Radę Naukową – w następującym składzie:

– samodzielni pracownicy naukowi:

 • Ryszard Tadeusiewicz
 • Leon Bobrowski
 • Marian Noga
 • Zygmunt Mazur
 • Zbigniew Huzar
 • Krzysztof Zieliński
 • Leszek Trybus
 • Cezary Orłowski
 • Wojciech Olejniczak
 • Janusz Górski
 • Kesra Nermend
 • Zdzisław Szyjewski

– pracownicy naukowi z tytułem doktora nauk:

 • Marek Valenta
 • Adrian Kapczyński
 • Lech Madeyski

X Zjazd PTI przyjął Statut w wersji przedłożonej przez Zarząd Główny, tzn. uchwalonej przez Nadzwyczajny Zjazd w 2009 r. wraz z wprowadzonymi przez ZG zmianami wynikającymi z wymagań Sądu Rejestrowego. Statut zacznie obowiązywać od momentu rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uchwalono także kodeks etyczny zawodu informatyka pod nazwą „Kodeks zawodowy informatyków” , przedłożony przez ZG uchwałą z 12 czerwca 2010 r.

Nowym władzom życzymy sukcesów i powodzenia w swoich działaniach!

 

Autor: Tomasz Sitek